Home


서비스 타입 A 업무흐름도

응용분야
1.  Auto Calling System서비스중 상담자 연결없이 응답자의 반응을 수집하는 단계의 서비스
2. 기업홍보. 선거홍보등 일정내용을 특정 혹은 무특정 고객에게 전화로 연결한후 연결이 이루어진 경우 준비된 일정내용의 멘트를 고객에게 자동으로 재생하여 내용을 전달하는 서비스

previous                                                                                                                                                                  next